‏بچه بودم شبا از مهمونی که برمی‌گشتیم رو صندلی عقب خودمو می‌زدم به خواب که بابام مثل فیلما بغلم کنه ببرتم بالا.

بابامم در ماشینو می‌بست می‌رفت. تا ۶ صبح عر میزدم از سرما.

صبح میخواست بره سر کار منو میدید تو ماشین میگفت عه یه بچه هم اینجا داریم.
پاسخ
بهار456 ١٠ دي ٩٨
مسعودآریایی ١٠ دي ٩٨
آی دلوووووم
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏داشتم تو حموم آواز میخوندم. بابام اومد پشت در داد زد ممنونم پسرم. مرسی. صدات مثل دارو میمونه واسه من.گفتم مسخره میکنی؟گفت نه جدی میگم یبوستم خوب شد
پاسخ
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

وضعیت اقتصادی مملکت جوریه کهحتی من که زن ندارم، شرمنده ی زن و بچمم
پاسخ
آشناا ٩ دي ٩٨
فروغ 0912 ٩ دي ٩٨
چمن11 ٩ دي ٩٨
ادم نمیفمه بخنده با بگریه
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

تازگیا با یکی تو مجازی دوس شدم
بم میگه هالوین تموم شد حالا عکس واقعیتو بذارهالوین چیه ؟
پاسخ
فروغ 0912 ٩ دي ٩٨
طوفانم ٩ دي ٩٨
عکس همین ولف بود؟ خب عکس خودتو بذار
مسعودآریایی ٩ دي ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏با منی که کل موجودی کارتام به حد نصاب دریافت مانده حساب نمی‌رسهاز رمز پویا حرف نزن..
پاسخ
طوفانم ٩ دي ٩٨
ای تف تو گورشون هر بار برنامه رو میزنم رمز اشتباه میده کارتم مسدود میشه فردا میرم بانکو میشورم
چمن11 ٩ دي ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان