‏یبارم بابامو بغل کردم


تا دو روز هروقت از جلوش رد میشدم میگفت بلخره که میفهمم چه گهی خوردی


ذهنشون نصب به من خیلی آلوده شده
پاسخ
سودا75 ٣ آذر ٩٨
مثل بابای من
مسعودآریایی ٣ آذر ٩٨
آشناا ٢ آذر ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏همیشه که نباید فامیلت پولدار و موفق باشه تا بهش افتخار کنی
من خودم یه دایی دارم خلافکاره
هر وقت دعوا و درگیری میشه بهش زنگ میزنیم میاد همه رو رنده می‌کنه
باعث افتخار کل فامیله
پاسخ
مسعودآریایی ٣ آذر ٩٨
جووووون....عشقن.عشق
hana110 ٢ آذر ٩٨
محسن 123 ٢ آذر ٩٨
دم داییت گرم .
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
#اولين واکنش بابام به گرون شدن گوجه
داف
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان