آخراے هر ماه ڪه میشه استرس اینو دارم نڪنه حقوقمو نریزن بعد ڪه میفهمم من بیڪارم خیالم راحت میشه میرم بخوابم
پاسخ
parnya ۶ دي ٩٨
وصعت خرابه توهمی
مسعودآریایی ۶ دي ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏اصحاب کهف بخاطر تنظیم نکردن دوتا آلارم پشت سرهم با اختلاف پنج دقیقه اون آلارم اول بیدار شدن بعد گفتن بزار پنج دیقه دیگه بخابیم که سیصد سال به خواب رفتن
پاسخ
مریم80 ۶ دي ٩٨
مسعودآریایی ۶ دي ٩٨
عابد111 ۶ دي ٩٨
سیصد سال مگ اون موقع ادمها چن سال عمر میکردن
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏با این اوضاع آلودگی هوا کم کم برای تنفس نیاز به دودشش پیدا می کنیم یعنی ششی که اکسیژن رو از تو دود و دم پیدا کنه.
پاسخ
موقت ۶ دي ٩٨
نواوری خوبیه
مسعودآریایی ۶ دي ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

اینکه میگن زنای خوشگل گیر مرد های زشت میفتن

منظورشون زشت های پولداره

شما به خودتون نگیرین
پاسخ
بهار456 ۵ دي ٩٨
مسعودآریایی ۵ دي ٩٨
همیشه بازشتا،راحت بودم...و خوش........چون هیچ ادعایی ندارن........اصن حلیم اَن با شیکر
الناز33 ۵ دي ٩٨
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

به نفع خودتونه به من نگید التماس دعا

تو بارگاه الهی بفهمن با من رابطه دارید براتون گرون تموم میشه
پاسخ
مریم80 ۵ دي ٩٨
الناز33 ۵ دي ٩٨
مسعودآریایی ۵ دي ٩٨
ملتمس دعا.......مثلا من خیلی مخلصم
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
داف
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان