چت اورداپ

پاسخ
آزادی خواه ٢٧ اسفند ٩٩
mahdie ٢٧ اسفند ٩٩
چند روز بیمارستان بودم غذاش همین شکلی بود
maryam p r ٢۶ اسفند ٩٩
همینم بعیده
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

تو ايران اگه آشنا نداشته باشی حتی ظرف نذريتو پر نميکنن

بعد تو اونوقت ميری تو آزمونای استخدامی دولتی شرکت ميکنی؟
پاسخ
مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٩
مماختوعشخه
آشناا ٢۶ اسفند ٩٩
فروغ 0912 ٢۵ اسفند ٩٩
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

چجوری لبخند کج میزنید جذاب میشید؟


من وقتی میزنم شبیه اینایی میشم که واکسن فلج اطفال نزدن
پاسخ
مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٩
چمن11 ٢۶ اسفند ٩٩
من حتی لبخند صافم میزنم کج و کوله میشم
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 


چت اورداپ

پاسخ
مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٩
شلوغ ٢۶ اسفند ٩٩
صد رحمت به ادیسون
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

 

‏ما که بهشت برو‌ نیستیم

حداقل بیاین گناهامونو با هم هماهنگ کنیم که تو جهنم بیفتیم تو یه گروه
پاسخ
مسعودآریایی ٢۶ اسفند ٩٩
جووون مماخ دراز
چمن11 ٢۶ اسفند ٩٩
تو گروه مرگ
زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ صفحه بعد >>
آشناا
آشناا

آقا آشناا

اهل خراسان شمالی است

متولد 1 تير

تاریخ 1 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

زندگی فقط اونجاش که صدای خنده از ته دل پدر مادرت میاد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان